Szabályzat

 • A játszóház szolgáltatásait minden gyerek csak szülői felelősségre veheti igénybe. A játszóházban a gyerekek csak szülői felügyelettel tartózkodhatnak, a játszóház gyerek felügyeletet nem vállal! A játszóházat a gyerekek 10 éves korukig használhatják.
 • A játékok nem rendeltetés szerű használatából eredő balesetért, és annak következményeiért a kísérő a felelős. A játékokat szándékosan rongálók, anyagi felelősséggel tartoznak az okozott kárért. A szabályok be nem tartásából eredő balesetekért felelősséget nem vállalunk.
 • Kérjük óvja gyermekével együtt a játszóház tulajdonát képező eszközöket, tárgyakat, és ügyeljen a tisztaságra. A játékokat kérjük minden esetben elpakolni, használat után a helyére visszarakni!
 • A labirintusról leugrani, visszafelé mászni, felállni, szemben közlekedni, balesetveszélyes, és tilos!
  A gyermekek védelme érdekében kérjük a bejárati ajtót folyamatosan zárva tartani.
  A nagyobb gyerekeket kérjük, legyenek tekintettel a kisebbekre.
 • Kérjük, hogy a gyerekek ékszereket, drágább ruhákat, értékesebb otthoni játékokat, ne hozzanak be. A játszóházban hagyott, illetve hozott tárgyakért, és az ezekkel okozott balesetekért felelősséget nem tudunk vállalni. A gyermekek életkorához nem illeszkedő tárgyakat, szúró, vágó, agresszivitást sugalló, fegyver szerű, ijesztő játékszereket nem szabad behozni.
 • Kérjük, hogy beteg (lázas, hasmenéses, hányós, stb), illetve még lábadozó gyermeket a többi gyermek egészségének megőrzése érdekében kérjük ne hozzanak foglalkozásainkra. A játszóházba gyógyszert, beleértve az orrcseppet, szemcseppet, kenőcsöket, nem szabad behozni. Ha a játszóházban való  tartózkodás alatt észlelünk betegséget, lázat, illetve baleset történik, a kísérő szülőt azonnal figyelmeztetjük.
 • Kérjük hogy a gyermekek, illetve szülők, csak az erre kijelölt helyen egyenek-igyanak, a játszórészen étkezni és italt fogyasztani nem szabad. A játszórészre  ételt, italt, rágógumit, stb. bevinni tilos
 • A játszóház területén cipővel tartózkodni nem szabad. Zokni, illetve textil papucs használata higiéniai okokból, valamint a balesetek elkerülése érdekében kötelező!
 • A gyermekek, és kísérőik cipőit és ruháit az erre a célra kialakított helyen kell hagyni, de az itt elhelyezett tárgyakért felelősséget nem tudunk vállalni, értéktárgyaikat azonban díjmentesen elhelyezhetik a recepción.
 • Kérjük a WC-ket rendeltetésszerűen használják, a tisztaságra fokozottan ügyeljenek.
  A játszóház egész területén TILOS a dohányzás.
 • Bármilyen problémát észlelnek, vagy tapasztalnak, kérjük hogy azonnal jelezzék a játszóház dolgozóinak. Javaslataikat, tanácsaikat bármikor szívesen fogadjuk.
 • Kérjük hogy a gyermekek életkoruknak, fejlettségüknek megfelelő játékkal játsszanak.
  A gyermek aki zavarja, veszélyezteti többi pajtását, illetve nem rendeltetésszerűen használja a játékokat, a játszóházból kiutasítható.
 • A szemüveget viselő gyermekek a trambulint és a labirintust csak szemüveg nélkül használhatják a balesetek elkerülése érdekében!
 • Rágógumizni a játszóház egész területén TILOS a balesetveszély miatt!
  Az összes hálós felületen mászni, függeszkedni TILOS!
 • A kislányok esetében a hosszú hajat minden esetben kérjük összefogni az élményszerűbb játék érdekében!
  A biztonságosabb játék érdekében kérjük a nagyobb gyermekeket, és a kísérőket, hogy kisebb társaikra fokozottan figyeljenek!
 • Az információs irodába idegeneknek belépni szigorúan Tilos!
 • A golyós medencébe hosszabb ideig elfeküdni baleset veszélyes!
  Kérjük a zsebkendőket, és egyéb szemetet a játszóház területén elhelyezett tárolókba dobni!
 • Elsősegély doboz az információn található.
  Az esetleges baleseteket, sérüléseket, azonnal kérjük az információs irodában jelezni!
  A játszóházból a játékokat kivinni TILOS!
 • A gyermekek védelme érdekében a játszóházat térfigyelő kamerákkal szereltük fel.
  A játszóházba belépő vendégekről készült fotó és videó felvételek az interneten,szóróanyagon(facebook, weboldal, molino, szórólap) megjelenhetnek. Amennyiben Ön nem szeretné , hogy gyermeke fotója, videója megjelenjen, jeleznie kell a recepción!
 • Nagyméretű (20-30 cm-nél nagyobb) táskákat, szatyrokat kérjük az információn leadni!
 • A zsúrok, születésnapi bulik előre egyeztetett időpont alapján kerülnek megrendezésre!
  Játszóházba bármely idegen előadóművész(bohóc, varázsló, együttes, stb.) 10000 Ft díj ellenében vehet részt a bulikon.
 • A rendezvényekre behozott ételek, italok minőségéért, szavatosságáért  felelősséget nem tudunk vállalni. A felelősséget az vállalja aki a terméket behozza.
 • A Cifra Palota Játszóház BELSŐ
  ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI
  SZABÁLYZATA
   
   
  I. Általános rendelkezések
  1. A szabályzat hatálya kiterjed a Cifra Palota Játszóházra (a továbbiakban: Adatkezelő).
  2. A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az Adatkezelő által meghatározott célra kezelt
  személyes adatokra.
  II. A szabályzat célja
  3. A szabályzat célja, hogy meghatározza az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét,
  az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem és adatkezelés alkotmányos
  elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését annak érdekében, hogy a
  felhasználó természetes személyek magánszférájának a tiszteletben tartása megvalósuljon az
  érintettek személyes adatainak feldolgozása, illetőleg kezelése során.
  III. Értelmező rendelkezések
  4. Az utasítás alkalmazásában
  a) adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
  szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját
  meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket
  meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.
  b) adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy
  a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
  megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása,
  törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása,
  fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai
  rögzítése.
  c) személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve,
  azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy
  szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre
  vonatkozó következtetés.
  d) hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
  tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó
  személyes adat- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
  e) adatvédelem: az érintett információs önrendelkezési jogának érvényre juttatása érdekében a
  személyes adatok kezelésének normatív szabályozása;
  f) érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy
  közvetve - azonosítható természetes személy.
   
  IV. Az adatkezelő megnevezése
  5. Szervezet neve: Cifra Palota Játszóház
  Székhelye: 3526 Miskolc Állomás u. 3.
   
  3
  Email: cifrapalota@miskolcijatszohaz.hu
  A 2011. évi CXII. törvény 65. § (3) a) pontja értelmében nem vezet adatvédelmi
  nyilvántartást a Hatóság arról az adatkezelésről, amely az adatkezelővel munkaviszonyban,
  tagsági viszonyban, óvodai nevelésben való részvételre irányuló, tanulói vagy
  tanulószerződéses jogviszonyban, kollégiumi tagsági viszonyban vagy - a pénzügyi
  szervezetek, közüzemi szolgáltatók, elektronikus hírközlési szolgáltatók ügyfelei kivételével -
  ügyfélkapcsolatban álló személyek adataira vonatkozik.
  V. Az adatok megismerésére jogosult természetes és jogi személyek
  6. Az Adatkezelő vezetősége, illetve a vezetőség által külön erre felhatalmazott személyek
  jogosultak megismerni a személyes adatokat. Az adatkezelő az adatokat nem teszik közzé,
  azokat kizárólag saját részére továbbíthatja a 15. pontban szereplő feltétel fennállása esetén.
  VI. A kezelt személyes adatok köre
  7. A jelen szabályzat kizárólag a természetes személyek adatainak a kezelésére terjed ki,
  tekintettel arra, hogy személyes adatok kizárólag természetes személyek vonatkozásában
  értelmezhetők.
  8. Az Adatkezelőhöz történő regisztráció során az érintettnek meg kell adnia a következő
  személyes adatokat: Név; Születési hely, idő; Születéskori név; Lakcím; Levelezési cím,
  Telefonszám, E-mail cím,
  9. Az érintettek személyes adatainak kezelése során az Adatkezelő betartja az Európai
  Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében (GDPR), valamint az információs
  önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltakat.
  10. Az adatkezeléssel kapcsolatban az Adatkezelő tagja az alábbi jogaival élhet:
  a) tájékoztatás: az érintett jogosult tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről;
  b) hozzáférés joga: az érintett jogosult hozzáférni az összes olyan személyes adathoz,
  amit az adatkezelő vele kapcsolatban nyilvántart;
  c) törléshez való jog: az érintett jogosult kérni a kezelt személyes adatai törlését, az
  adatkezelő jogosult a kérést elbírálni, és köteles erről tájékoztatni az érintettet;
  d) helyesbítés: az érintett jogosult kérni pontatlan adatainak helyesbítését az
  adatkezelőtől;
  e) elfeledtetéshez való jog: ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta az érintett
  személyes adatát, és azt törölni köteles, akkor az adatkezelő minden ésszerűen
  elvárható lépést köteles megtenni, hogy az összes címzett a törlési kérelemről
  értesítést kapjon;
  f) adathordozhatósághoz való jog: az adatkezelő köteles az érintett által megadott
  személyes adatokat - széles körben használt, géppel olvasható formátumban - az
  érintett részére kiadni, ha azt az érintett kéri;
  g) tiltakozás: az érintett személyes adatának kezelését kifogásolhatja, és az adatkezelés
  megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kérheti;
  h) adatkezelés korlátozása: az érintett kérheti személyes adatainak korlátozását, az
  adatkezelő ebben az esetben azonosító jelzéssel látja el az adatokat, további adat
  kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.
  VII. Az adatkezelés jogalapja, módja és célja
   
   
   
  11. Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást az érintett a
  fentiekben megjelölt adatok kezelése tekintetében a regisztrációt követően adja meg.
  12. A regisztráció során megadott telefonszám és e-mail cím adatkezelő általi
  felhasználásának módja a következő: kapcsolattartási célokat, illetőleg az érintett részére
  értesítés megküldésére szolgál.
  13. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra
  nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára
  történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - a felhasználó
  előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.
  14. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok
  megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.
   
  VIII. Az adatkezelés időtartama
  15. Az Adatkezelőhöz történő belépés során megadott adatok kezelése minimum egy évig
  tart.
  16. Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő, illetve Adatkezelő belső munkatársai jogosultak
  megismerni.
  17. Az érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az
  Adatkezelő munkatársához fordulhat az alábbi elérhetőségeken keresztül:
  Levelezési cím: 3526 Miskolc Állomás u. 3.
  E-mail: cifrapalota@miskolcijatszohaz.hu
  18. Az érintett személyes adatvédelemmel kapcsolatos jogainak megsértése esetén bírósághoz
  fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása az illetékes megyei bíróság,
  a fővárosban a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása
  szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti megyei bíróság előtt is
  megindítható.
  19. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál - https://naih.hu/online-
  uegyinditas.html - bejelentéssel az érintett vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással,
  hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak
  közvetlen veszélye fennáll.
  XI. Záró rendelkezések
  20. A szabályzat az aláírását követő napon lép hatályba.
   
  ………………………………
   
   
   
  Cifra Palota Játszóház
 • ADATVÉDELEM
  Adatvédelmi szabályzatunk az alábbiakat írja elő:
  - a Játszóházi regisztráció során amennyiben megadja személyes
  adatait,
  telefonszámát, e-mail címét, (mely nem kötelező) kifejezetten
  hozzájárul
  adatai kezeléséhez, tárolásához, hírlevél vagy sms küldéséhez
  - ha kéri az adatok törlését, azt kizárólag írásban teheti meg postai
  úton
  a Cifra Palota Játszóház 3526 Miskolc Állomás u. 3. számra, vagy
  elektronikus úton a cifrapalota@miskolcijatszohaz.hu e-mail címre
  - a Játszóházban rögzített hang- és kép, illetve videofelvételek
  biztonsági
  és vagyonvédelmi célokat szolgálnak
  - a készített fotók bárhol felhasználhatóak (Web, sajtó, plakát,
  szórólap
  stb.)
  - saját személyes fotók felhasználása nem történik meg az
  érintettek külön
  írásbeli kérésére
  Cifra Palota Játszóház
   
  ADATVÉDELEM
  Adatvédelmi szabályzatunk az alábbiakat írja elő:
  - a Játszóházi regisztráció során amennyiben megadja személyes
  adatait,
  telefonszámát, e-mail címét, (mely nem kötelező) kifejezetten
  hozzájárul
  adatai kezeléséhez, tárolásához, hírlevél vagy sms küldéséhez
  - ha kéri az adatok törlését, azt kizárólag írásban teheti meg postai
  úton
  a Cifra Palota Játszóház 3526 Miskolc Állomás u. 3. számra, vagy
  elektronikus úton a cifrapalota@miskolcijatszohaz.hu e-mail címre
   
  - a Játszóházban rögzített hang- és kép, illetve videofelvételek
  biztonsági
  és vagyonvédelmi célokat szolgálnak
  - a készített fotók bárhol felhasználhatóak (Web, sajtó, plakát,
  szórólap
  stb.)
  - saját személyes fotók felhasználása nem történik meg az
  érintettek külön
  írásbeli kérésére
   
  Cifra Palota
  Játszóház